Strona główna * Kontakt


Stopa bezrobocia

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2013
  powiat bocheński 11.00
  powiat brzeski 13.50
  powiat chrzanowski 16.20
  powiat dąbrowski 20.40
  powiat gorlicki 14.50
  powiat krakowski 10.60
  powiat limanowski 18.80
  powiat m. Kraków 5.90
  powiat m. Nowy Sącz 10.80
  powiat m. Tarnów 10.20
  powiat miechowski 11.70
  powiat myślenicki 13.60
  powiat nowosądecki 17.80
  powiat nowotarski 14.80
  powiat olkuski 15.30
  powiat oświęcimski 13.70
  powiat proszowicki 12.90
  powiat suski 12.60
  powiat tarnowski 15.50
  powiat tatrzański 13.60
  powiat wadowicki 13.40
  powiat wielicki 12.70
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Stopa bezrobocia

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Stopa bezrobocia - procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo (tzn. pracującej i bezrobotnej). Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.