Strona główna * Kontakt


Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2013
  powiat bocheński 28.30
  powiat brzeski 29.10
  powiat chrzanowski 19.80
  powiat dąbrowski 29.10
  powiat gorlicki 24.70
  powiat krakowski 22.80
  powiat limanowski 28.90
  powiat m. Kraków 10.50
  powiat m. Nowy Sącz 17.40
  powiat m. Tarnów 16.40
  powiat miechowski 33.20
  powiat myślenicki 27.40
  powiat nowosądecki 28.20
  powiat nowotarski 29.30
  powiat olkuski 19.60
  powiat oświęcimski 19.60
  powiat proszowicki 37.20
  powiat suski 29.20
  powiat tarnowski 31.50
  powiat tatrzański 23.70
  powiat wadowicki 24.70
  powiat wielicki 20.50
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych poniżej 25. roku życia w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.