Strona główna * Kontakt


Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 17.67
  powiat brzeski 20.10
  powiat chrzanowski 12.46
  powiat dąbrowski 22.80
  powiat gorlicki 14.77
  powiat krakowski 14.16
  powiat limanowski 24.83
  powiat m. Kraków 7.17
  powiat m. Nowy Sącz 10.64
  powiat m. Tarnów 9.40
  powiat miechowski 21.76
  powiat myślenicki 20.93
  powiat nowosądecki 19.11
  powiat nowotarski 22.38
  powiat olkuski 14.25
  powiat oświęcimski 12.53
  powiat proszowicki 25.59
  powiat suski 21.98
  powiat tarnowski 20.15
  powiat tatrzański 18.56
  powiat wadowicki 15.66
  powiat wielicki 12.99
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni w wieku poniżej 25 lat

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych poniżej 25. roku życia w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.