Strona główna * Kontakt


Bezrobotni w wieku 25-34 lata

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2013
  powiat bocheński 30.10
  powiat brzeski 28.00
  powiat chrzanowski 29.50
  powiat dąbrowski 30.90
  powiat gorlicki 30.70
  powiat krakowski 27.90
  powiat limanowski 27.80
  powiat m. Kraków 29.10
  powiat m. Nowy Sącz 32.20
  powiat m. Tarnów 28.50
  powiat miechowski 30.70
  powiat myślenicki 29.00
  powiat nowosądecki 28.00
  powiat nowotarski 27.00
  powiat olkuski 29.60
  powiat oświęcimski 28.00
  powiat proszowicki 30.00
  powiat suski 25.50
  powiat tarnowski 28.50
  powiat tatrzański 27.30
  powiat wadowicki 26.30
  powiat wielicki 28.40
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni w wieku 25-34 lata

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych w wieku 25-34 lata w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.