Strona główna * Kontakt


Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2013
  powiat bocheński 16.40
  powiat brzeski 16.90
  powiat chrzanowski 24.00
  powiat dąbrowski 20.90
  powiat gorlicki 12.80
  powiat krakowski 20.60
  powiat limanowski 18.90
  powiat m. Kraków 23.30
  powiat m. Nowy Sącz 16.90
  powiat m. Tarnów 19.90
  powiat miechowski 21.10
  powiat myślenicki 17.50
  powiat nowosądecki 14.90
  powiat nowotarski 29.40
  powiat olkuski 19.80
  powiat oświęcimski 21.40
  powiat proszowicki 22.60
  powiat suski 22.40
  powiat tarnowski 18.10
  powiat tatrzański 31.80
  powiat wadowicki 21.90
  powiat wielicki 22.70
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.