Strona główna * Kontakt


Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

 •  2018
 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Mapa
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2017
  powiat bocheński 20.21
  powiat brzeski 19.43
  powiat chrzanowski 27.55
  powiat dąbrowski 20.46
  powiat gorlicki 15.08
  powiat krakowski 21.98
  powiat limanowski 16.58
  powiat m. Kraków 23.53
  powiat m. Nowy Sącz 18.66
  powiat m. Tarnów 20.18
  powiat miechowski 26.33
  powiat myślenicki 17.81
  powiat nowosądecki 14.77
  powiat nowotarski 28.01
  powiat olkuski 20.98
  powiat oświęcimski 21.98
  powiat proszowicki 29.36
  powiat suski 23.75
  powiat tarnowski 21.28
  powiat tatrzański 31.77
  powiat wadowicki 22.80
  powiat wielicki 24.40

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Gminy w powiecie:

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)


  Pokaż dane w układzie gminnym

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.