Strona główna * Kontakt


Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2016
  powiat bocheński 1234.12
  powiat brzeski 1234.12
  powiat chrzanowski 1234.12
  powiat dąbrowski 1234.12
  powiat gorlicki 1234.12
  powiat krakowski 1234.12
  powiat limanowski 1234.12
  powiat m. Kraków 1234.12
  powiat m. Nowy Sącz 1234.12
  powiat m. Tarnów 1234.12
  powiat miechowski 1234.12
  powiat myślenicki 1234.12
  powiat nowosądecki 1234.12
  powiat nowotarski 1234.12
  powiat olkuski 1234.12
  powiat oświęcimski 1234.12
  powiat proszowicki 1234.12
  powiat suski 1234.12
  powiat tarnowski 1234.12
  powiat tatrzański 1234.12
  powiat wadowicki 1234.12
  powiat wielicki 1234.12
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i niższym

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym i niższym w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.