Strona główna * Kontakt


Bezrobocie kobiet

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2013
  powiat bocheński 56.56
  powiat brzeski 53.52
  powiat chrzanowski 51.56
  powiat dąbrowski 49.14
  powiat gorlicki 55.27
  powiat krakowski 50.02
  powiat limanowski 53.79
  powiat m. Kraków 49.21
  powiat m. Nowy Sącz 50.84
  powiat m. Tarnów 55.36
  powiat miechowski 48.30
  powiat myślenicki 46.82
  powiat nowosądecki 54.76
  powiat nowotarski 46.44
  powiat olkuski 53.26
  powiat oświęcimski 55.72
  powiat proszowicki 47.47
  powiat suski 51.65
  powiat tarnowski 53.74
  powiat tatrzański 41.36
  powiat wadowicki 51.43
  powiat wielicki 49.95
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobocie kobiet

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Bezrobocie kobiet - Wyrażony w % udział bezrobotnych kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.