Strona główna * Kontakt


Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej

 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2013
  powiat bocheński 9.30
  powiat brzeski 9.70
  powiat chrzanowski 12.40
  powiat dąbrowski 7.20
  powiat gorlicki 8.30
  powiat krakowski 13.10
  powiat limanowski 7.30
  powiat m. Kraków 18.20
  powiat m. Nowy Sącz 10.60
  powiat m. Tarnów 13.70
  powiat miechowski 7.60
  powiat myślenicki 9.60
  powiat nowosądecki 8.00
  powiat nowotarski 10.30
  powiat olkuski 12.60
  powiat oświęcimski 12.60
  powiat proszowicki 7.20
  powiat suski 10.50
  powiat tarnowski 8.10
  powiat tatrzański 13.40
  powiat wadowicki 12.50
  powiat wielicki 13.70
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni w wieku 55 lat i więcej

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych powyżej 55. roku życia w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.