Strona główna * Kontakt


Bezrobotni dłużej niż 1 rok

 •  2017
 •  2016
 •  2015
 •  2014
 •  2013
 •  2012
 •  2011
 •  2010
 •  2009
 •  2008
 •  2007
  • Mapa
  • Wykres
  • Tabela
  • Opis
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Wykres
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)
  Obszar Rok 2013
  powiat bocheński 41.90
  powiat brzeski 36.80
  powiat chrzanowski 30.90
  powiat dąbrowski 41.90
  powiat gorlicki 36.30
  powiat krakowski 33.50
  powiat limanowski 47.40
  powiat m. Kraków 37.80
  powiat m. Nowy Sącz 34.50
  powiat m. Tarnów 38.10
  powiat miechowski 41.00
  powiat myślenicki 39.80
  powiat nowosądecki 36.40
  powiat nowotarski 42.10
  powiat olkuski 44.90
  powiat oświęcimski 33.80
  powiat proszowicki 41.30
  powiat suski 34.60
  powiat tarnowski 36.00
  powiat tatrzański 46.20
  powiat wadowicki 37.80
  powiat wielicki 34.30
  Źródło: Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Nazwa wskaźnika

  Bezrobotni dłużej niż 1 rok

  Źródło

  Główny Urząd Statystyczny (Bank Danych Lokalnych)

  Opis

  Wyrażony w % udział bezrobotnych dłużej niż 1 rok w liczbie bezrobotnych ogółem. Do kategorii osób bezrobotnych wlicza się wyłącznie osoby zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Przez bezrobotnych ( za Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) rozumiemy osoby niezatrudnione i nie wykonujące innej pracy zarobkowej, zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli są to osoby niepełnosprawne - zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczące się w szkole z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli spełniają określone w Ustawie warunki.