Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych

O Obserwatorze

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych (IOSS) powstał w ramach projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej - Etap I”. Ma ułatwić monitoring sytuacji społecznej w województwie i pozwolić na jej szybką i sprawną diagnozę.

„Obserwator” jest zarówno zbiorem gotowych zestawień statystycznych, jak i narzędziem, przy pomocy którego użytkownik samodzielnie możne dotrzeć do  interesujących go danych surowych. W celu zwiększenia czytelności zgromadzonych informacji zdecydowano się na różnorodną ich prezentację. Wybraną statystkę można przeanalizować na poziomie mapy, tabeli i wykresu. Serwis umożliwia także analizę danych na przestrzeni lat.

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych w latach 2014 - 2015 był wspólnie zarządzany przez zespół Małopolskiego Obserwatorium Polityki Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie oraz zespół Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie. Obecnie działania są kontynuowane przez Zespół Badań i Analiz Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie oraz Zespół Badań, Analiz i Programowania Rynku Pracy, WUP w Krakowie.

Cele i adresaci

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych ma za zadanie gromadzenie informacji statystycznych cennych z punktu widzenia wdrażanych polityk publicznych. Mając na uwadze fakt, że dobrze podana informacja jest niezbędnym elementem planowania skutecznych strategii lub działań naprawczych, „Obserwator” został skonstruowany w ten sposób, by jego użytkownicy jak najłatwiej mogli dotrzeć  do potrzebnych im informacji.

Celem serwisu jest również udostępnienie interaktywnych mechanizmów, pozwalających na sprawną analizę zgromadzonych danych.

Serwis wizualizujący wskaźniki społeczne dedykowany jest regionalnym kadrom systemu integracji społecznej. Ponadto, w związku z przystąpieniem Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji do zarządzania Obserwatorem, grono jego odbiorców poszerzyło się o pracowników powiatowych urzędów pracy, w tym doradców zawodowych, pracowników akademickich biur karier, jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Informacje zamieszczone w IOSS mogą być również wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych informacją z obszaru polityki społecznej, rynku pracy, czy edukacji.

Charakterystyka danych

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych zawiera zestawienie wskaźników i statystyk, przyporządkowanych do  tematycznie określonych kategorii. Wprowadzony podział na kategorie ma na celu podniesienie czytelności zbioru i ułatwienie dostępu do danych.  Baza obejmuje dane z zakresu pomocy społecznej i jej otoczenia, demografii, zdrowia i kultury. W serwisie znajdują się również dane dotyczące rynku pracy, edukacji oraz migracji. Lista wskaźników i statystyk skonstruowana została tak, by możliwie najdokładniej scharakteryzować zarówno powiaty i gminy województwa małopolskiego, jak też cały region.

W bazie „Obserwatora” gromadzone są dane z ostatnich lat. Najstarsze z nich pochodzą z 2007 roku. Ponieważ zamierzeniem „Obserwatora” jest monitoring aktualnej sytuacji społecznej w Małopolsce, starszych danych nie uwzględniono.

Każdy wprowadzony do bazy wskaźnik został dokładnie opisany. Z jego opisu można dowiedzieć się, w jaki sposób statystyka została wyliczona, oraz w oparciu o jakie dane została skonstruowana. Dane do wskaźników pochodzą wyłącznie z wiarygodnych źródeł. Statystyki zostały wyliczone w oparciu o dane ze sprawozdań rocznych OZPS, MRPiPS-03 i MRPiPS-05, sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, Banku Danych Lokalnych GUS, sprawozdań Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Systemu Informacji Oświatowej, sprawozdań Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, raportów Urzędu Statystycznego w Krakowie, a także o dane własne.

Wskaźniki w większości dostępne są na poziomie kraju, województwa, powiatów i gmin. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy dane nie są gromadzone na poziomie gmin), statystyki publikuje się wyłącznie na szczeblach wyższych.

System aktualizacji

Baza danych „Obserwatora” aktualizowana jest na bieżąco. Wszystkie pozyskane z wiarygodnych źródeł dane, są wprowadzane stopniowo tak, by z końcem każdego kalendarzowego roku baza była kompletna. Na uwadze mieć należy też fakt, że nie wszystkie dane są kompletowane corocznie, a terminowość ich publikacji zależy od jednostek je gromadzących.

Jak korzystać?

Internetowy Obserwator Statystyk Społecznych  został zaprojektowany z myślą o jego przyszłych użytkownikach. Naszym priorytetem było stworzenie środowiska przyjaznego i łatwo dostępnego. Przejrzysty układ strony sprawia, że użytkownik  przy pomocy „kilku kliknięć” może dotrzeć do interesujących go danych i zestawień.

W serwisie statystyki publikowane są na dwa sposoby:

a. w wybranym roku na obszarze województwa, powiatu lub gminy -> ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA
b. w wybranych latach na określonym szczeblu analizy  ->  ANALIZA TRENDÓW

ANALIZA ZRÓŹNICOWANIA umożliwia zbadanie wybranej statystyki przy pomocy trzech narzędzi:

  1. mapy
  2. wykresu słupkowego
  3. tabeli

Analiza zróżnicowania pozwala porównywać między sobą dane jednoroczne z poszczególnych gmin i powiatów. W celu wykonania analizy, użytkownik powinien wskazać rok i obszar. Warto dodać, że obszar analizy może zostać wybrany na dwa sposoby: poprzez zaznaczenie go na liście lub kliknięcie w mapę. Kolor szary obszaru oznacza brak danych dla wybranej jednostki w statystykach publicznych.

W przypadku analizy zróżnicowania, nawigacja pomiędzy latami odbywa się  przy pomocy opcji wyboru roku. Wybór więcej niż jednego roku analizy jest niemożliwy.

W zakładkach: „Wykres” i „Tabela” możliwe jest sortowanie danych dot. wybranego wskaźnika. Dodatkowo w zakładce „Tabela” można zobaczyć wskaźnik dla wszystkich gmin powiatu poprzez kliknięcie przycisku „+” przy wybranym powiecie, a także dla wszystkich gmin Małopolski – klikając przycisk „Pokaż dane w układzie gminnym” znajdujący się pod wylistowanymi powiatami.

Użytkownik może również pobrać dane surowe do swojego komputera. W tym celu należy kliknąć zakładkę „tabela” i wykorzystać opcję „pobierz” oraz wybrać formę zapisu danych. Dane liczbowe mogą zostać wyeksportowane z różnymi separatorami : z „przecinkiem” lub ze „średnikiem”. Pobrane pliki  da się otworzyć przy pomocy różnych wersji programów Microsoft Office Excel i Open Office oraz innych kalkulatorów. Istnieje także możliwość zapisu wygenerowanych map, wykresów i tabelek. W celu zapisu należy kliknąć opcję „zapisz jako obrazek”. Pobrane obrazy zapisują się w formacje JPG.

ANALIZA TRENDÓW pozwala porównywać dane z różnych lat na poziomie gmin, powiatów, województwa i kraju oraz zobaczyć trend towarzyszący danemu wskaźnikowi poprzez kliknięcie przycisku „Pokaż linię trendu” znajdujący się pod wykresem. W celu wykonania takiej analizy, należy zaznaczyć lata, dla których chcemy uzyskać zestawienie oraz wybrać jednostki do porównania. Do porównania wybieramy dwa obszary z różnych szczebli administracyjnych. W ten sposób, porównać można wybrany powiat do gminy lub województwa. Dane na poziomie wojewódzkim domyślnie porównywane są do danych krajowych.

Analiza trendów przedstawiana jest wyłącznie za pomocą wykresu słupkowego i tabeli. Użytkownik może również tutaj pobrać dane z analizy do swojego komputera. Dane surowe zapisują się w formacie gotowym do otwarcia w programach kalkulacyjnych. Obrazy (w tym przypadku tylko wykresy i tabelki)  posiadają rozszerzenie JPG.

W przypadku analizy trendów, nawigacja pomiędzy latami odbywa się przy pomocy opcji wyboru roku, przy czym możliwy jest wybór kilku lat analizy.

DANE REGIONALNE – w przypadku, gdy statystyka dostępna jest wyłącznie na szczeblu wojewódzkim i krajowym, nie ma możliwości wyboru rodzaju analizy. W tej sytuacji, wykonuje się wyłącznie analizę trendów przy pomocy wykresów i tabel.  Analiza ta polega na porównaniu danych wojewódzkich z danymi krajowymi w wybranych latach bądź roku.  System sam rozpoznaje wskaźnik, dla którego  dane podpięte są wyłącznie na poziomie województwa i kraju.

PORTRET GMINY I POWIATU – funkcja ta pozwala Użytkownikom na szybkie wygenerowanie wszystkich danych, które dostępne są w Obserwatorze dla wybranej jednostki terytorialnej (czyli gminy lub powiatu województwa małopolskiego), bez potrzeby przeglądania każdego ze wskaźników z osobna w poszukiwaniu dostępnych danych. Po wybraniu z lewego menu opcji „Wybierz jednostkę”, z rozwijanych list należy wybrać obszar oraz rok (np. powiat wielicki, rok 2011), dla których mają być wygenerowane dane. W tym samym miejscu możliwe jest także samodzielne ograniczenie zakresu generowanych danych do wybranych przez siebie kategorii bądź pojedynczych wskaźników.

Pobranie na dysk wybranych danych możliwe jest poprzez kliknięcie w przycisk „Pobierz dane w pliku XLS”. W kolejnych arkuszach wygenerowanego pliku widoczne są wartości wskaźników dla danego obszaru terytorialnego w poszczególnych kategoriach tematycznych.

Kontakt
Jeżeli masz uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu lub chcesz podzielić się spostrzeżeniami na temat „Obserwatora” - napisz do nas!

Osoby do kontaktu:
Iwona Banasiewicz
Dział Badań i Analiz
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
adres e-mail: ibanasiewicz@rops.krakow.pl
tel. 12 661 03 00 wew. 40Deklaracja dostępności